Škola Obnovy Venkova o.p.s.

Tisk   |   Napište nám   |   Kontakt

Metodické texty

Co vedlo v EU ke vzniku hnutí LEADER

 • Zmírnit stále se zvětšující rozdíly v životní úrovni mezi venkovem a městy
 • Zamezit devastaci venkova a jeho přírodních zdrojů, zachovat kulturní dědictví venkova
 • Zamezit odliv venkovanů do měst a zejména do „mega měst“
 • Přímo podporovat venkov z rozpočtu EU bez výrazných finančních ztrát „cestou“ na místo určení
 • Aktivizovat venkov metodou „zdola nahoru“ (bottom up)
 • Iniciativy a každodenní realizace se nemůže na venkově chopit nikdo jiný než lidé, kteří na venkově žijí

Stručná historie hnutí LEADER

 • Iniciativa zaměřená na rozvoj venkova na evropském kontinentu se datuje od počátku 90. let. Vznikly projekty LEADER I, LEADER II. Následovala aktivita LEADER+, která probíhala do konce minulého roku.
 • Jednalo se o v převážné míře o projekty dotačního charakteru podporující samostatné iniciativy venkovanů bez direktivního řízení ze shora na úrovni státní správy či samosprávy.
 • Postupně se v Evropě rozšiřovalo území, na kterém byly uplatňovány myšlenky rozvoje venkova „zdola nahoru“.
 • Úspěšnost a dosažené výsledky byly natolik překvapivé a hmatatelné, že EU pro plánovací období 2007/2013 povýšila LEADER na metodu a v Evropském zemědělském fondu rozvoje venkova (EAFRD), zastřešujícím Program rozvoje venkova, vyhradila pro iniciativy typu LEADER osu IV. V rámci této osy, mohou jednotlivé členské země aplikovat metodu LEADER v osách I. – III. (EAFRD)

Filosofie a cíle metody LEADER

 • Aktivizovat venkovany, podnikatele a neziskové nestátní organizace působící na venkově ve prospěch rozvoje venkova
 • Strategii daného území řešit ze zdola, s lidmi, kteří zde žijí
 • Z organizovaných vytvořit organizátory
 • Příjemce dotací přeměnit na jejich poskytovatele
 • Vést zemědělce, tam kde je to nutné, k diverzifikaci

Kdo pracuje metodou LEADER

 • Každý, kdo není pouze příjemce, ale hlavně dárcem.
 • Každý, kdo není pouze organizovaným, ale spíše organizátorem.
 • Každý, kdo zcela nepodlehl konzumní společnosti a médiím, ale svými aktivitami vrací život danému místu na venkově.
 • Každý, kdo vnímá své okolí. Svoji obec, svoje městečko, lidi a celou komunitu. Ale i historii daného místa, jeho památky. Svoje okolí, krajinu.

Sedm základních kamenů metody LEADER

 1. Místní partnerství, tj. mezisektorové partnerství soukromého a veřejného sektoru organizované v podobě Místní akční skupiny (MAS)
 2. Společná strategie rozvoje, která vychází z potřeb a rozvojových příležitostí daného regionu
 3. Postup „zdola nahoru“, v němž iniciativa vychází přímo od regionu a jeho obyvatel
 4. Inovativnost v řešení, důraz na akce, které jsou v daném území nové a rozvojové
 5. Spolupráce, a to uvnitř Místní akční skupiny, mezi Místními akčními skupinami jedné země i z různých zemí Evropy (nejen EU)
 6. Účast a práce v sítích, tj. volné sdružování MAS do asociací a sítí, v nichž si MAS plně ponechávají svoji samostatnost, avšak mají užitek ze společného postupu a ze sdílení zkušeností, informací a kontaktů.
 7. Integrovaný postup – účast různých sektorů, plánování a využívání veřejných a soukromých zdrojů

Co je to místní akční skupina a jaký má význam z hlediska LEADER

 • Místní akční skupinu je možno chápat jako základní funkční jednotku metody LEADER.
 • Místní akční skupina je založena na partnerství významných zástupců veřejného (obce, svazky obcí, max. 50%) a soukromého sektoru (podnikatelé, NNO, min. 50%) na venkově.
 • MAS má vlastní právní subjektivitu a na území její působnosti žije 10 000 – 100 000 obyvatel.
 • Finanční prostředky získané z Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (EAFRD) rozděluje na svém území na základě přijímání projektů, které pomáhají naplňovat opatření a cíle, které si každá MAS nadefinovala ve svém Strategickém plánu LEADER na období šesti let (2007/2013)

Tvorba strategického plánu LEADER

 • Tento strategický dokument, který zachycuje strategii rozvoje daného území na období sedmi let (2007 – 2013, nové programovací období EU), by měl vycházet ze skutečných potřeb a rozvojových příležitostí daného území a respektovat jeho jedinečnost, odrážet jeho „tvář“.
 • Z tohoto důvodu je jednoznačně nutné, aby se na jeho formulaci podíleli místní lidé, zástupci obcí, podnikatelů, neziskových organizací a všichni, kdo to se svým místem myslí vážně. Měl by tedy vzniknout a být zpracován komunitně. (Komunita – společenství lidí žijících na stejném území, s podobnými problémy a s podobnými potřebami). Jen tak vznikne opravdu živý dokument a ne jen „šuplíková záležitost“.
 • Pro zpracování Strategického plánu je nutné vyčlenit odpovídající časovou rezervu (minimálně půl roku).

Zdroj: MAS – krok za krokem. Praktické rady z jednotlivých etap zakládání a činnosti místních akčních skupin – ÚZPI, Praha 2006, str. 13, 56


Copyright © 2008 Škola Obnova Venkova o.p.s.