Škola Obnovy Venkova o.p.s.

Tisk   |   Napište nám   |   Kontakt

Obnova venkova

Obnova venkova: zastřešující pojem pro zachován protipólu k městu, zachování alternativního způsobu a přístupu k životu.

prof .Ing. arch. Miroslav Baše, fakulta urbanistiky, ČVUT Praha

Objasnit pojem :obnova“ v souvislosti s venkovem není na první pohled tak obtížné. Nebudeme momentálně řešit tolik problém „co je to venkov?“ a soustředíme se na „obnovu“. Pomůžeme si odpovídajícími pojmy z angličtiny, na nichž snáze pochopíme, co obnovou je a co není.

Anglicky „rozvoj“ je „development“. Vše, co se děje na plochách, v prostorech, které již existují, dochází k ztv. „redevelopmentu“- Předložeka RE- je obsažena v celé řade dalších pojmů, které zdomácněly i u nás (rekonstrukce, restaurace, regenerace, revitalizace apod.). Z těchto zástupných pojmů pochopíme snadněji, že obnovit můžeme něco, co existovalo nebo ještě existuje. Pojmy, uvedené jako příklady výše v textu, označují různé možnosti, nebo „formy“ obnovy; k tomu přistupuje celá řada dalších pojmů, jako kupř. „modernizace“.

Rekonstrukce je pojmem, často vykládaným jako český ekvivalent „přestavba“; jindy se vykládá jako pojem pro obnovu památkovou, tj. zvláště šetrnou.

Ve skutečnosti by mělo správně jít o zásah, který znovu vytváří něco, co bylo různými zásahy (dlouhodobě, jednorázově) ničeno nebo zničeno, poničeno. (…)

Restaurace je zásah, kterým se obnovuje průvodní stav objektu, nebo většího souboru; je proto správnější užívat tento pojem, pokud chceme něco obnovit – a víme co a jak.Správně se mát Etno pojem užívat pro obnovu památek. V angličtině je to zcela jasné, u nás je tento zásah mylně nazýván „rekonstrukcí“.

Regenerace je pojem, který se užívá jako zastřešující pojem pro obnovu nejen formou stavebních zásahů, ale i zásahů nestavební povahy; regenerace může znamenat „ozdravění“ v širším slova smyslu; regenerace staveb je pojem pro prodloužení jejich životnosti nejrůznějšími formami; regenerovat je možné různé části sídla, které nejsou plně funkční,ale stojí za obnovu.

Revitalizace je pojmem pro oživení určitých celků; většinou se nepoužívá pro jednotlivé stavby; pojem je vhodný kupř. pro obnovu určitých sociálních jevů, které byly dříve typické, obvyklé nebo charakteristické pro určité sídlo nebo region.

Modernizace reaguje na dožití fyzické (konstrukce a některé části stavby dožívají a musí být nahrazeny) a na dožití morální; dožívají různá zařízení buď technicky, nebo tvarově, nebo provozně. Proto se řada staveb modernizuje; oba případy se vyskytují nejčastěji v kombinaci (dům, ve kterém dožívá konstrukce a konstrukční prvky, dožívá současně i morálně).

Obnova je zastřešující pojem, který je zpravidla opozičním pojmem k rozvoji, ale zase: čeština věci velmi zamotala. Anglický pojem „renewal“ znamená v překladu obnovu, ale ve skutečnosti znamená takovou formu obnovy, která si vyžaduje demolici existujících statků a na jejich místě postaví nové: místo se obnoví zcela; z minulého zůstane jen lokalita.

Závěr

Jak je patrné z výše uvedených výkladů, čeština se v mnoha výkladech přeložených slov liší; pojmové nejasnosti trvají celá desetiletí.

Vraťme se k začátku; můžeme stavět na tom, že „obnova“ je v opozici proti „rozvoji“. V našem pojetí se rozvoj odehrává na plochách, které jsou dosud volné, např. nezastavěné plochy krajiny kolem vesnice. Pokud se cokoli děje v rámci existující zástavby (byť i na dnes volných parcelách), měli bychom hovořit o obnově.

Existuje celá řada vesnic, např. v Sudetech, kde mnohé stavby chybí. Byly zdevastovány a rozpadly se, nebo je někdo odstranil. Pokud chceme hovořit o obnově, měli bychom především zastavět vhodně tyto plochy, než přistoupíme k rozvoji – za dnešním okrajem vesnice. Důvod je prostý – obnovujeme nějaké vztahy, které zde existovaly; buď se vracíme k minulým situacím, které oživujeme (obnovujeme), nebo obnovujeme zástavbu novými způsoby (přestavbou).

Máme jinou názorovou rovinu, která se nezná k tradicím, nebo nepovažuje vazby s minulostí za důležité a která volí „transformaci“, česky „proměnu“ dnešního celku, ať je jakýkoli, v něco jiného, zpravidla v něco, co zde „nebylo“.

Tak se vesnice mění v předměstí, lidé se z venkovanů mění v ….? Co?

Toto je případ dlouhodobé proměny venkova, která je složitá, má mnoho fází, které již proběhly a mnoho dalších, které nás čekají.

Volba „obnovy“ nebo „proměny, představované rozvojem, přestavbami existujících objektů k nepoznání, atp. – to je současné dilema pro mnoho starostů a zastupitelstev. Vzhledem k našim demokratickým snahám nemůžeme určovat vhodnost jedné cesty před druhou; důležité je vzdělání, poznání, zkušenosti, snaha o pokrok a mnohá další úsilí, jež můžeme nějak pojmenovat.

prof. Ing. arch. Miroslav Baše

Zdroj: Školy obnovy venkova – sborník z celorepublikového setkání ŠOV v Komorní Lhotce 2003 – zkrácená verze, str. 4, 5


Copyright © 2008 Škola Obnova Venkova o.p.s.